Schooleigen aanbod

Als school binnen het GO! krijgen wij een stuk autonomie bij het uitbouwen van een eigen onderwijskundig beleid.

Binnen de lessentabellen voorzien wij daarom een extra aantal lestijden waarbinnen we onze eigen accenten leggen. Hieronder vind je per studierichting het schooleigen gedeelte die wij aanbieden:

module-parent

Modulaire workshops

Doelgroep:

Alle leerlingen behalve TSO.

Vakinvulling:

De modulaire workshops bevatten modules die gericht zijn op een versterking van de algemene vakken. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de eindtermen van die vakken, maar wel met het individueel niveau van de leerling. Er wordt vertrokken van wat de leerling kan, niet van wat de leerling te kort komt of net niet kan. Naast deze algemene modules zijn er ook modules die specifiek gericht zijn op de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen vanuit een ontwikkelingsgerichte visie op ASS. Daarnaast proberen wij ook modules aan te bieden die specifiek gericht zijn op de verschillende, individueel bepaalde kernkwaliteiten van onze leerlingen.

leren-parent

Leren leren

Doelgroep:

Alle leerlingen 1ste en 2de graad.

Vakinvulling:

De school biedt het vak Leren Leren aan om de leerlingen extra ondersteuning aan te bieden voor de vakken van de basisvorming. Aan de hand van de WATHOE-methode proberen we een goedwerkende leermethode aan te reiken die leerlingen zelf later kunnen gebruiken. Er komen 3 pijlers aan bod in deze lessen:

  • Studietechnieken – en vaardigheden aanleren om grotere leerstofgehelen te verwerken.
  • Examenplanning aanbieden om leerlingen zelf een planning op maat te leren opstellen
  • Studiekeuzebegeleiding waarbij leerlingen hun eigen interesses ontdekken en leren kiezen

Het vak leren leren wordt in de 3de graad omgevormd tot begeleide studie waarbij de aangeleerde technieken van de voorbije jaren worden toegepast onder begeleiding van de klasbegeleider en de klastitularis met, waar nodig, ondersteuning van de coaches leren leren.

studie-parent

Begeleide studie
leren leren praktijk

Doelgroep:

Alle leerlingen 3de graad.

Vakinvulling:

De school biedt studie aan tijdens de schooluren om de leerlingen extra ondersteuning aan te bieden voor het studeren van een toets of het maken van een taak. De klasbegeleider en klascoach maken wekelijks een planning op met de leerlingen en volgt de taken en toetsen in de planner nauwgezet op.

Het vak begeleide studie wordt in de 1ste en 2de graad voorgegaan aan leren leren.

onderzoek-parent

Onderzoekscompetentie

Doelgroep:

Leerlingen van 2de en 3de graad ASO.

Vakinvulling:

De school biedt de leerlingen 2 lesuren per week begeleiding aan bij het uitwerken van hun wetenschappelijk onderzoek. Doorheen de jaren wordt een opbouw van onderzoeksopdrachten aangeboden met stijgende autonomie, verantwoordelijkheid en complexiteit. Wij vinden de wekelijkse begeleiding hierbij dan ook noodzakelijk en nemen dit mee op in de lessentabellen.

gip-parent

Geïntegreerde Proef (GIP)

Doelgroep:

Leerlingen van 6B en 6MM.

Vakinvulling:

De school biedt de leerlingen van BSO 2 lesuren en de leerlingen van TSO 4 lesuren per week begeleiding aan bij het uitwerken van hun geïntegreerde proef. Dit is een proef waarbij in het BSO beroepsvaardigheden, algemene kennis, sociale vaardigheden en communicatievaardigheden aan bod komen. In TSO ligt de focus op professionele en persoonlijke competenties, trendgevoeligheid, technische kennis en creatieve kunnen. Wij vinden de wekelijkse begeleiding hierbij dan ook noodzakelijk en nemen dit mee op in de lessentabellen.