Studieaanbod tweede graad

Kies uw finaliteit

Als je kiest voor finaliteit doorstromen dan kies je voor een brede theoretische vorming die jou niet rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Handenarbeid komt in deze onderwijsvorm niet aan bod. Kiezen voor doorstromen is kiezen om verder te studeren.
Basisvorming 3de 4de
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3
Geschiedenis 2 2
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
PC-Vaardigheden 1 0
Eco en fin geletterdheid 0 1
Culturele Expressie Projectweek Projectweek

Optie natuurwetenschappen

Visie op de studierichting

Natuurwetenschappen is een wetenschappelijke studierichting in de tweede graad uit de finaliteit doorstroom. Het domeinoverschrijdend karakter biedt de leerlingen een brede, algemene vorming. Het specifiek gedeelte zorgt voor een verdieping in de wetenschapsvakken en voor een sterkere wiskundige ontwikkeling. Natuurwetenschappen stoomt leerlingen klaar voor een wetenschappelijke studierichting in de derde graad uit de finaliteit doorstroom, met de intentie tot een vervolg in het hoger onderwijs.

Leerlingenprofiel

Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde. Ze zijn nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal. De leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken. Ze hebben aandacht voor correct taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken. Deze leerlingen zien voor zichtzelf een toekomst weggelegd in wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

Wat na de tweede graad?

In de derde graad volg je de richting wiskunde wetenschappen. Na de derde graad kan je volgende richtingen uit gaan:

 • Alle wetenschapsrichtingen
 • Geneeskunde
 • Tandheelkunde
 • Dierengeneeskunde
 • Architectuur / ingenieur
Pakket
Basisvorming (27u)

De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit.

Specifiek gedeelte (7u)
 • 1u Historisch en cultureel bewustzijn
 • 1u Uitbreiding biologie
 • 1u Uitbreiding chemie
 • 1u Uitbreiding fysica
 • 1u Gevorderde wiskunde
 • 2u Onderzoek STEM
Specifiek Ter Sterre (2u)
 • 1u Begeleide studie
 • 1u Leren Leren
 • Projectweek

Optie architecturale en beeldende vorming

Visie op de studierichting

In deze opleiding ontwikkel je jouw waarnemingsvermogen en ruimtelijk inzicht. Je leert nauwkeurig en precies werken. Oog voor detail en orde zijn onmisbaar. Daarnaast leer je jezelf documenteren en informeren over de brede waaier van artistieke uitingen in de kunstgeschiedenis. Naast een artistieke vorming krijg je een flinke dosis wiskunde en fysica, qua moeilijkheidsgraad te vergelijken met andere wiskundige ASO-studierichtingen. Je leert je mondeling en schriftelijk uitdrukken in verschillende talen en anderstalige vaklitteratuur.

Leerlingenprofiel
 • Je hebt belangstelling voor architectuur en beeldcultuur.
 • Je werkt graag zorgvuldig, nauwkeurig  en creatief.
 • Je leert zowel 2- als 3-dimensioneel tekenen, je tekent zowel met de losse hand, met tekeninstrumenten als met de computer.
 • Je geeft jouw ideeën graag vorm via maquettes en vormstudies.
 • In je eigen architecturale ontwerpen kan je je creativiteit kwijt en probeer je het esthetische en historische te verzoenen met het functionele, het maatschappelijke en het ruimtelijke.
 • De buitenwereld wordt betrokken bij de opleiding via studiereizen, bezoeken aan gebouwen en tentoonstellingen.
Wat na de tweede graad?

In de derde graad volg je de richting Architecturale vorming. Na de derde graad kan je volgende richtingen uitgaan:

 • Architecturale vormgeving (se-n-se)
 • Beeldende vormgeving
 • Toegepaste architectuur
 • Architectuur
 • Audiovisuele kunsten
 • Ingenieur bouwkunde
Pakket
Basisvorming (27u)

De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit.

Specifiek gedeelte (7u)
 • 6u ABV
 • 1u Historisch en cultureel bewustzijn
Specifiek Ter Sterre (2u)
 • 1u Begeleide studie
 • 1u Leren Leren
 • Projectweek

Optie humane wetenschappen

Visie op de studierichting
 • De studierichting humane wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan.
 • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch referentiekader.
Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting humane wetenschappen:

 • Is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
 • Is geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen;
 • Is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
 • Verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
 • Wil nadenken over essentiële levensvragen;
 • Is nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur;
 • Gaat kritisch om met informatie en maatschappelijk verschijnselen;
 • Is geboeid door actualiteit.
Wat na de tweede graad?

In de derde graad volg je verder de richting humane wetenschappen. Na de derde graad kan je volgende richtingen uit gaan:

 • Archeologie
 • Kunstwetenschappen
 • Psychologie
 • Pedagogische wetenschappen
 • Sociale wetenschappen
Pakket
Basisvorming (27u)

De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit.

Specifiek gedeelte (7u)
 • 3u Gedragswetenschappen
 • 1u Historisch en cultureel bewustzijn/kunstbeschouwing
 • 1u Uitgebreide filosofie
 • 2u Onderzoekswetenschappen
Specifiek Ter Sterre (2u)
 • 1u Begeleide studie
 • 1u Leren Leren
 • Projectweek
Als je kiest voor dubbele finaliteit dan kies je voor een combinatie van algemene vorming, technische vakken en praktijkvakken. Deze finaliteit geeft zowel een voorbereiding op de arbeidsmarkt alsook op het hoger onderwijs.
Basisvorming 3de 4de
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 2
Wiskunde 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen (niet voor Biotechnieken) 2 2
PC-Vaardigheden 1 0
Eco en fin geletterdheid 0 1
Culturele Expressie Projectweek Projectweek

Optie biotechnieken

Visie op de studierichting

Biotechnieken is een wetenschappelijke studierichting uit de dubbele finaliteit binnen het studiedomein STEM. Leerlingen krijgen een brede algemene vorming en focussen in het specifiek gedeelte op chemie en statistiek. In tegenstelling tot de theoretische benadering in biotechnische wetenschappen uit de doorstroom staan in deze richting vooral labo- en stemvaardigheden en het analyseren van biochemische productieprocessen centraal.

Leerlingenprofiel

Leerlingen die kiezen voor deze studierichting houden van chemie, laboactiviteiten en biochemische processen. Ze werken graag nauwkeurig en hebben oog voor detail. Onderzoeken, analyseren en oplossingen zoeken voor problemen zijn een kolfje naar hun hand.

Wat na de tweede graad?

In de derde graad volg je de richting biotechnologische en chemische technieken. Na de derde graad kan je volgende richtingen uit gaan:

 • Biotechniek
 • Gezondheidszorg
 • Industriële wetenschappen
 • Chemische sector
 • Onderwijs
Pakket
Basisvorming (20u)

De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze dubbele finaliteit.

Specifiek gedeelte (14u)
  • 1u Wiskunde
  • 1u Fysica
  • 6u Chemie
  • 2u Biologie
  • 4u Grondstoffen en processen
Specifiek Ter Sterre (2u)
  • 1u Begeleide studie
  • 1u Leren Leren
  • Projectweek

Optie grafische technieken

Visie op de studierichting en leerlingenprofiel

Er is geen specifieke vooropleiding vereist maar je wiskundige basis moet voldoende sterk zijn. In de tweede graad Grafische communicatie krijg je een brede grafische basisopleiding. De opleiding is stevig wiskundig-wetenschappelijk onderbouwd en is na de derde graad bedoeld als directe voorbereiding op het hoger onderwijs.

In de specifieke vorming verwerf je grafisch-technologische kennis, inzicht in esthetische en technische aspecten van het grafisch product en in de productieprocessen.

Zowel gedrukte als elektronische producten (website en digitale publicatie) komen aan bod. Je leert werken met softwarepakketten tekstopmaak, database, presentatie.Je maakt kennis met typografie, tekstverwerking, reproductiefotografie en de verschillende druktechnieken. Je leert een grafisch product plannen en evalueren.Je maakt kennis met het grafisch productieproces: concept en ontwerp, document- en paginaopmaak, impositie en belichten van de drukvorm, druktechnologie en print, nabewerken, veredelen, afwerken en elektronisch publiceren. Je leert een communicatievraag analyseren en hiervoor oplossingen aanreiken.

Wat na de tweede graad?

In de derde graad volg je de richting Multimedia. Na de derde graad kan je volgende richtingen uit gaan:

 • Grafische vormgeving (se-n-se)
 • Interactieve multimediatechnieken (se-n-se)
 • Beeldende vormgeving
 • Digital Arts
 • Audiovisuele kunsten
Pakket
Basisvorming (20u)

De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze dubbele finaliteit.

Specifiek gedeelte (12u)
  • 4u Grafische vormgeving
  • 2u Illustratie
  • 1u Toegepaste wiskunde
  • 2u Webdesign
  • 3u Audiovisuele vormgeving
Specifiek Ter Sterre (2u)
  • 1u Begeleide studie
  • 1u Leren Leren
  • Projectweek

Optie maatschappij en welzijn

Visie op de studierichting

De studierichting maatschappij en welzijn is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste psychologie, pedagogiek en toegepaste biologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor kinderen en volwassenen.

Maatschappij en welzijn wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2de graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze dubbele finaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting maatschappij en welzijn:

 • Is gefascineerd door zijn/haar eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen;
 • Is gefascineerd door de levensloopfasen van de mens;
 • Is geïnteresseerd in het theoretisch kader achter behoeften van kinderen en volwassenen;
 • Is geïnteresseerd in de invloed van opvoedingssituaties op het gedrag van mensen;
 • Wil inzicht verwerven in het theoretisch onderbouwing van gezondheidsondersteunende activiteiten;
 • Wil inzicht verwerven in het theoretisch kader achter hun uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken;
 • Wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gevarieerde vrije tijd;
 • Is bereid om zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen.
Wat na de tweede graad?

In de derde graad volg je de richting Gezondheidszorg. Na de derde graad kan je volgende richtingen uitgaan:

 • Gezondheidssector
 • Sociale sector
 • Pedagogie
 • Onderwijs
 • Sociaal – agogisch werk
Pakket
Basisvorming (20u)

De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze dubbele finaliteit.

Specifiek gedeelte (12u)
 • 4u Gedragswetenschappen
 • 2u Fysiologie
 • 4u Zorg
 • 2u Onderzoek
 • 1u Toegepaste wiskunde
Specifiek Ter Sterre (2u)
 • 1u Begeleide studie
 • 1u Leren Leren
 • Projectweek
Als je kiest voor finaliteit arbeidsmarkt dan kies je voor eerder weinig algemene vakken en veel praktijk. Deze finaliteit stoomt je klaar om direct terecht te kunnen op de arbeidsmarkt na je opleiding.
Basisvorming 3de 4de
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 1 1
Wiskunde 1 1
Project algemene vakken 5 5
MVT 2 2

Optie plant, dier en milieu

Visie op de studierichting

Dit is een tuinbouwopleiding met eerder weinig algemene vakken en veel praktijk.  Leerlingen die houden van de natuur en het buitenleven en die de handen uit de mouwen willen slaan hebben hier plaats. Vergeet echter niet dat je zowel lessen krijgt over planten, dieren als over milieu.

Leerlingenprofiel

De opleiding is ruim. Zo krijg je les over dierengedrag en –anatomie; moet je meewerken binnen de bloemen-, groeten- en bomenteelt en zal je levende dieren verzorgen.

Maar je leert evengoed over tuinen en het onderhouden en aanleggen van groene ruimten. Ook het gebruik van producten, machines en gereedschappen uit de land- en de tuinbouw zit in het volledige pakket.

Wat na de tweede graad?

In de derde graad volg je de richting Groenaanleg en -beheer. Na de derde graad kan je volgende richtingen uit gaan:

 • Diplomajaar tuinaanleg en -onderhoud
Wat na het diplomajaar?
 • Se-n-se “agro en groenbeheer”
 • Bachelorrichting in de landbouwsector
 • Medewerker groene ruimtes
 • Werkgebebied: Tuinbouwer
 • Werkgebied: Tuinbouwmedewerker
Pakket
Basisvorming (14u)

De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze arbeidsmarkt.

Specifiek gedeelte (18u)
 • 4u Dier
 • 14u Plant en milieu
Specifiek Ter Sterre (3u)
 • 1u Begeleide studie
 • 1u Leren Leren
 • 1u Remediëring algemene vakken
 • Projectweek

Optie decor en etalage

Visie op de studierichting

In decor en etalage krijg je een brede en vooral praktische basisopleiding met weinig algemene vakken.  Deze artistieke en creatieve opleiding richt zich zowel op de reclamewereld als op de étalage- en/of de decoratiesector.  Je leert met kleuren , compositie, vormen, typografie … spelen. Je leert tekenen wat je ziet rondom jou en gebruikt hiervoor potlood, pen, inkt , verf, pastel en grafische computerprogramma’s.

Leerlingenprofiel

Je leert zowel logo’s, affiches, folders, wenskaarten, illustraties als reclameborden en –verpakkingen ontwerpen. Een flinke dosis creativiteit en eigen fantasie zijn beslist nodig.  Ook wordt aandacht besteed aan het bedenken en uitvoeren van boeiende en overzichtelijke etalages en standen. Je leert hiervoor allerlei materialen gebruiken (karton, papier, hout, leder, papier-maché, klei…). Je maakt kennis met de belangrijkste kunststromingen en haalt hier inspiratie uit voor eigen creaties.

Wat na de tweede graad?

In de derde graad volg je de richting Publiciteit, Decor en etalage. Na de derde graad kan je volgende richtingen uit gaan:

 • Diplomajaar “publiciteit en illustratie”
Wat na het diplomajaar?
 • Se-n-se in het studiegebied
 • Beeldende vormgeving
 • Onderwijs plastische opvoeding
 • Onderwijs kunstvakken
 • Werkgebied: étaleur en décorateur
 • Werkgebied: Grafisch ontwerper
Pakket
Basisvorming (14u)

De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze arbeidsmarkt.

Specifiek gedeelte (18u)
 • 2u Kunstbeschouwing
 • 7u Decor en etalage
 • 7u Digitale vormgeving
 • 2u Illustratie
Specifiek Ter Sterre (3u)
 • 1u Begeleide studie
 • 1u Leren Leren
 • 1u Remediëring algemene vakken
 • Projectweek

Optie zorg en welzijn

Visie op de studierichting

De studierichting zorg en welzijn is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Leerlingen leren daarom basiscompetenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor kinderen en volwassenen.

Zorg en welzijn wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2de graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting zorg en welzijn:

 • is begaan met zijn/haar gezondheid en die van anderen;
 • Is geïnteresseerd in de behoeften van kinderen en volwassenen;
 • Is geïnteresseerd in de essentie in de levensloopfasen van de mens;
 • Wil graag anderen helpen;
 • wil effectief zorg dragen voor de woon- en leefomgeving, wasgoed/kledij/linnen en het maaltijdgebeuren;
 • Is bereid sociale en communicatieve vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen;
 • Is bereid (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van de ondersteunen van vrijetijdsactiviteiten van kinderen en volwassenen
Wat na de tweede graad?

In de derde graad volg je de richting Assistentie in Wonen, zorg en welzijn. Na de derde graad kan je volgende richtingen uitgaan:

 • Diplomajaar “organisatie-assistentie”
Wat na het diplomajaar?
 • HBO 5
 • Bachelorrichting in sector “Zorg”
 • Werkgebied: Polyvalent medewerker in sector”Zorg”
Pakket
Basisvorming (14u)

De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze arbeidsmarkt.

Specifiek gedeelte (18u)
 • 4u Gedragswetenschappen
 • 3u Gezondheid en welzijn
 • 11u Zorg
Specifiek Ter Sterre (3u)
 • 1u Begeleide studie
 • 1u Leren Leren
 • 1u Remediëring algemene vakken
 • Projectweek